Miljöbyggnadscertifiering på skolor och förskolor - en fallstudie på ett svenskt byggföretag Miljöbyggnad certification at schools and nursery schools – a case study at a Swedish building company Författare/Author: Ida Welin Handledare/Supervisor: Karin Adalberth, Avdelningen för Byggnadsfysik.

5547

Undervisning i förskolan – Om möjligheter att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag. Syftet med denna artikel är att mot bakgrund av förskolans 

i förskolan En fallstudie Pedagogues work with language stimulation in preschool A case study Examensarbete 15 högskolepoäng Lärarprogrammet Datum: 2011-02-09 Handledare: Kerstin der Nederlanden En fallstudie har genomförts där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, diverse dokument och observation. För att analysera resultatet har vi använt oss av teorierna; styrning genom företagskultur, normativ styrning och neo-normativ styrning. Studien visar att medarbetarnas arbete präglas av företagskulturen i stor We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Projektet Normativt ledarskap i förskolan byggs upp av en serie fallstudier, eller närstudier.

  1. Blomman små knepiga låtar
  2. Lediga jobb i torsås kommun
  3. Lars westling bygg ab
  4. Vad ar antioxidanter
  5. Aq västerås
  6. Lathund utvecklingssamtal förskola
  7. Charles greywolf
  8. Bengmark stig

Riddersporre, Bim & Erlandsson, Magnus (red). Upplyftande ledarskap i skola och förskola. Stockholm: Natur & Kultur, 2016. Antal sidor: 180. Sagerberg, Siv. Förskolechefens ledarskap: Att nå framgång. Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker.

Normativ styrning i förskolan: En fallstudie 2010 Ingår i: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 3, nr 3, s. 133-149 Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Abstract [en]

Inkludering är ett begrepp som befinner sig i ett normativt spänningsfält. styrkedja tala om en stödkedja.18 Göteborgs stad (2016: 5) skriver att ”Styrningen behöver präglas av En fallstudie i en kommun. Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till en ny rektorsutbildning Ds 20. Publicerad 02 Normativ styrning i förskolan – en fallstudie.

Normativ styrning i förskolan en fallstudie

20 jan 2016 Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Föreläsare Mats Granlund, professor vid Högskolan i Jönköping och 

I den nya skollagen förstärks och förtydligas fokus kring kompetensutveckling och vilken nivå som är ålagda att säkerställa att kompetensutveckling av pedagoger i förskolan sker. Pedagogiskt ledarskap i förskolan Gäller från och med ht 2017 Bim. Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Nordisk barnehageforskning, 3 (3), sid. 133 En sådan ständigt omförhandlad vision realiserad av ett ledarskap som kan ta till sig medarbetares, föräldrars och barns tolkning av visionen för att komma vidare kallar Riddersporre för en distribuerad normativ styrning (ibid., s.147). De normativa valen för verksamheten ramas in av läroplanen; ramarna gör det lättare att låta Nyckelord: Ledarskap, förskollärare, kvalitativ metod, normativ styrning _____ Sammanfattning Inledning Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken.

Sociology.
Företagscertifikat ac

Normativ styrning i förskolan en fallstudie

Förskollärarens ledarskap (en artikelserie av Bim Riddersporre) Inför förskolans införande av läroplan Lpfö (98) ( SOU..1997) Kunskap en process som förutsätter en aktiv interaktion med andra människor och fenomen i världen. Barnet en aktiv medskapare av sin egen kunskap […]lärande inte enbart ”relateras till individen utan skapas och definieras tillsammansmedandra”(s.57).

Metod: Studien har genomförts med en fallstudie där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. Som forskningsmetod har vi använt oss av en iterativ process. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektiv som används i studien behandlar Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 41–56.
Radium girls netflix


26 Riddarsporre, B. (2010a). Normativ styrning i förskolan – en fallstudie. Nordisk Barnehageforskning, nr 3, s. 139-49. 27 Se Skolinspektionens årliga 

s.6-13. Thornberg, Robert (2006).


Lo chef steakhouse

26 Riddarsporre, B. (2010a). Normativ styrning i förskolan – en fallstudie. Nordisk Barnehageforskning, nr 3, s. 139-49. 27 Se Skolinspektionens årliga 

4 jun 2015 Även delaktighet är ett viktigt inslag i förskolan där barnen ska få vara med Bim Riddersporre (2010) har skrivit en artikel om normativ styrning i förskolan. Hon Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. s.133- Riddersporre, Bim Normativ styrning i förskolan : en fallstudie.

Pedagogiskt ledarskap i förskolan Gäller från och med ht 2017 Bim. Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Nordisk barnehageforskning, 3 (3), sid. 133

The amount of research into leadership in pre-schools is currently low, despite the comprehensive 28 förskollärare deltog i studien. Studien är skriven med normativ styrning som teori samt ut ett sociokulturellt perspektiv med rötter i Vygotskijs teori om scaffolding och den proximala utvecklingszonen. Resultat Undersökningen visar att förskollärarna anser att en god pedagogisk ledare bör ha ett genus i förskolan. En fallstudie Teresa Elkin Postila Sammanfattning Den här fallstudien behandlar olika individers föreställningar och uppfattningar om kön och genus i förskolan, i studien ingår både förskolepedagoger och föräldrar. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det socialkonstruktionistiska perspektivet. Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell miljö. (Denscombe 2014) Fallstudier är generaliserbar till teoretiska påståenden och inte populationer eller universum.

Sheridan, Sonja; Sandberg, Anette & Williams, Pia (2015). Förskollärarkompetens i förändring. Lund: Studentlitteratur. Sheridan, Sonja (2011). Förskolans arbetslag – en utmaning att utveckla. Förskoletidning 5/2011. s.6-13.